Hontai Yoshin Nage no kata
Dimostrazione 19 Soke Inoue Kyoichi Munenori
Dimostrazione 19 Soke Inoue Kyoichi Munenori
16th Itsukushima Kobudo Enbu
Maestro Kyoichi Inoue